AP stavby s.r.o.

Nízkoenergetické a pasivní domy

Většina domů v katalogu je navržena tak, že při dodržení vhodných konstrukčních zásad je možné docílit standardu nízkoenergetického domu.Není jistě na škodu zmínit několik vět k tomuto tématu. Otázka udržitelné výstavby budov vede ke stále výraznějšímu snižování spotřeby energií určených pro provoz budovy. V okolních zemích (Německo, Rakousko), ale také ve skandinávských zemích dochází již mnoho let k značnému rozvoji nízkoenergetické výstavby. Tento trend se prudce rozmáhá i u nás.

Principy takové výstavby však sahají mnohem dále. Typickým příkladem je koncept tzv. „Sokratova domu“, který svým dispozičním a konstrukčním řešením respektuje základní filozofii pasivního využití solární energie (viz obr.1). Novodobá historie nízkoenergetické výstavby byla ovlivněna technickým pokrokem a také energetickou krizí v polovině 70. let minulého století. V Evropě a hlavně ve skandinávských zemích se kladl důraz na důkladné izolování obvodových konstrukcí. Naproti tomu ve Spojených státech se zaměřovali spíše na využívání solární energie. Dnešní nízkoenergetické domy se opírají o oba zmíněné principy. Za základ dnešní nízkoenergetické výstavby je považována švédská stavební norma SBN 75 z roku 1975.

Dnešním obvyklým kritériem pro rozdělení budov dle energetické náročnosti je plošná měrná potřeba tepla na vytápění eA vztažená na 1m2 vytápěné plochy a 1 rok. Stavby s eA<=50kWh.m-2.a-1 jsou označeny jako nízkoenergetické, s eA<=15kWh.m-2.a-1 jako pasivní stavby a s eA<=5kWh.m-2.a-1 jako stavby nulové (viz obr. 2).

Pro dosažení hodnot nízkoenergetické stavby je nutné respektovat několik základních principů. Samotný výběr pozemku, jeho orientace ke světovým stranám, tvar terénu, okolní zástavba i okolní vegetace mají vliv na výslednou energetickou bilanci pozemku. Tvar budovy by měl být co nejkompaktnější, poměr ochlazovaných ploch k objemu stavby by měl být co nejmenší. Důležitou zásadou je vhodná orientace budovy s dispozicí respektující tepelné zóny. Nejteplejší a nejčastěji užívané místnosti jsou umístěny na osluněných stranách domu. Velikost a provedení prosklených ploch jsou ovlivněny dvěma proti sobě jdoucími zásadami: snahou docílit minimálních tepelných ztrát a snahou o docílení maximálních žádoucích pasivních solárních zisků. Proti nadměrnému přehřívání vnitřních prostor je navrženo vhodné stínění (přesahem střechy, vnějšími žaluziemi, posuvnými panely, pergolami s popínavou zelení, roletami, markýzami). Dalším důležitým opatřením je dodržení těsné obálky stavby a důsledné provedení parozábran u dřevěných konstrukcí.

Obvodové konstrukce by měly splňovat alespoň doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla UN (viz obr. 3), jako např. obvodové stěny z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda s možností dodatečného zateplení kontaktním systémem nebo provětrávanou zateplenou fasádou s dřevěným vnějším obkladem. Schopnost stěn akumulovat teplo slouží k vyrovnání nežádoucích teplotních výkyvů. Střešní konstrukce jsou řešeny jako jednoplášťové nebo dvouplášťové s provětrávanou dutinou.Významnou částí obálky budovy jsou výplně otvoru – okna, dveře. Je vhodné vybírat izolační dvojskla nebo trojskla s vyplní dutinArgonem, doporučuje se použití zasklení Heat Mirror atd. Nabídka rámů oken prodělala také výrazné zlepšení. Od plastových pěti i vícekomorových přes dřevěné s přídavnou tepelnou izolací. Pro minimalizaci tepelných ztrát je vhodné umístnění oken co nejblíže k rovině tepelně izolační vrstvy.U podlahových konstrukcí je nutné věnovat zvýšenou pozornost detailu podlaha – stěna – základ. Možné řešení může spočívat např. ve vložení pruhu z extrudovaného polystyrenu u vnějšího obvodu základového pasu, použití pěnového skla atd.Obecně je nutné výrazně omezovat vliv tepelných mostů.

Samostatnou kapitolou je technické zařízení těchto budov. Vystačí se s kotli s malými výkony, lze doporučit plynové kondenzační nebo dřevěné zplyňovací.Vhodné jsou také systémy s akumulační nádrží, také v kombinaci se solárními zisky. Návrh soustavy musí mít vysokou účinnost a dobrou regulovatelnost. Dalším užívaným systémem je teplovzdušné vytápění s rekuperační jednotkou a předsazeným zemním registrem. Tento systém vede k dalšímu výraznému snížení energie při užívání budovy. Zohlednění všech výše uvedených zásad, spolu s výběrem optimálních variant jednotlivých prvků domu, jsou základem kvalitního návrhu a spokojeného užívání domu.

Stavíme nové sídlo společnosti